DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PŘIHLÁŠKA člena

PŘIHLÁŠKA

Pokud máte skutečný zájm vstoupit do našeho spolku, nastudujte si nejprve naše stanovy. Každý člen má svoje práva, ale i povinnosti. Dodržovat pravidla je základním krédem každého dobrého společenství lidí jenž vede k dobrým synergiím.

Na aktivní a spolehlivé členy se těšíme.

Česká legislativa ohledně zbraní je stále jedna z nejlepších na světě a prověřená lety. Bohužel nás nejspíše čeká i období změn a i proto je dobré se spojovat při snaze udržet efektivní a kvalitní pravidla ve prospěch legálně držených zbraní a jejich majitelů. Ostatní je věcí státu, jak narušitele pravidel dokáže včas eliminovat. Ani my nechceme mezi sebou lidi, kteří pravidla nerespektují.

Zde níže je text přihlášky do našeho spolku:

(Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a uložte do svého pc, vytiskněte a vyplňte.)

 

 

Případně zkopírujte tento text níže a upravte do dvoustránkového formátu A4 na 1 list zde:

PŘIHLÁŠKA člena pobočného spolku STSP,

Svaz technických sportů Prácheňsko-Klub vojáků v záloze Písek z.s., IČ 63863022

 • Evid.číslo / rok-měsíc-den/č.j.

   

 

Příjmení:

 

 

Jméno:

 

 

Rodné číslo, příp. Dat.narození:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizinec (ano/ne)

 

Datum narození:2

 

 

Ulice/čp.:

Obec:

Region:

 

 

 

 

 

PSČ:

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:

 

 

 

1 Poskytnutí rodného čísla je dobrovolné, datum narození je povinné.

 

Prohlášení uchazeče :

Jsem si vědom(a), že okamžikem přijetí za člena(ku) Svazu technických sportů Prácheňsko – Klubu vojáků v záloze Písek z.s. jsem vázán(a) jeho stanovami a dalšími předpisy, jakož i rozhodnutími jeho orgánů, a zavazuji se jimi řídit.

Dále se zavazuji řídit provozním řádem střelnice a na střelnici důsledně dodržovat zásady bezpečného zacházení se zbraní.

Beru rovněž na vědomí, že v případě hrubého porušení bezpečného zacházení se zbraní na střelnici mohu být ze spolku vyloučen, a to i bez předchozího upozornění.

 

Informace o ochraně osobních údajů - GDPR

Svaz technických sportů Prácheňsko – Klub vojáků v záloze Písek z.s. se sídlem v Písku, Ke Střelnici 242, IČ 63863022 bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti s činností základního a pobočného spolku a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016) a zákony o zpracování osobních údajů platnými v České republice, zejména pro tyto účely:

 

 1. Evidence členské základny a s tím související činnosti

 2. Využití dotačních programů

 3. Pořádání sportovních akcí a jiných projektů

 4. Registrace sportovců na sportovních utkáních a soutěžích

 5. Vyřizování pojištění sportovců

 6. Správa webových a informačních systémů

 7. Plnění povinností, které správcům ukládají obecně závazné právní předpisy

 8. Další účely, ke kterým jste správcům udělil/a nebo v budoucnu udělíte souhlas.

 

Svým podpisem uchazeč o členství prohlašuje, že byl/a informován/a o svých právech a povinnostech (stanovy spolku veřejně dostupné v rejstříku spolků https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=63863022), „Informace o zpracování osobních údajů“. Uchazeč svým níže uvedeným podpisem rovněž stvrzuje i svůj informovaný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů spolkem. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován na dobu trvání členství a dále po dobu 10 let od jeho ukončení nebo dle doby doložení průkaznosti členství osob dle platných právních předpisů v České republice.

 

V záležitostech správy Vašich údajů můžete kontaktovat sportovní klub prostřednictvím:

 • e-mailové adresy aktuálního předsedy spolku: lkvicala@seznam.cz

 • telefonicky u předsedy nebo člena výboru spolku: dle kontaktů uvedených na webu kvzpi1.cz

 • písemně na adrese: Ke Střelnici 242, 397 01 Písek

 

 

V ……………………………………… dne…………………… ………………………………………………

Podpis žadatele o členství ve spolku


 

Originál přihlášky převzal dne_______________, kdo_____________________a zaevidoval____________________

Kopii přihlášky doporučujeme členům založit doma pro případné další potřeby.


 

Uchazeč se stává členem spolku po splnění všech níže uvedených podmínek :

 

 1. Schválení členství dvěma členy výboru spolku

 2. Uhrazení jednorázového vstupního členského příspěvku ve výši 1000,-- Kč,

 3. Uhrazení pravidelného ročního členského příspěvku ve výši 500,-- Kč

 

Vyjádření výboru spolku :

 

 1. Ing. Luboš Kvíčala - souhlasím x nesouhlasím . . . . . . . . . .

 

 1. Ing. Jaromír Horálek - souhlasím x nesouhlasím . . . . . . . . . .

 

 1. Jan Holakovský - souhlasím x nesouhlasím . . . . . . . . . .

 

 1. Mgr. Bc. Eva Veselá, MPA souhlasím x nesouhlasím . . . . . . . . . .

 

 1. Ing. Leonard Doskočil souhlasím x nesouhlasím . . . . . . . . . .

 


 

Vstupní členský příspěvek 1000,-- Kč zaplacen dne . . . . . . . . . . . .

 

Roční členský příspěvek 700,-- Kč zaplacen dne . . . . . . . . . . . .

 

Zvýšený členský příspěvek_____Kč zaplacen. . . . . . . . . . . .

podpis hospodáře

 

 

Uchazeč přijat za člena dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

razítko spolku a podpis předsedy


 

Ukončení členství

č. usnesení k ukončení členství:

Datum ukončení členství: