DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK A DALŠÍ INFO

ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

 

Členský příspěvek na rok 2025

schválila členská schůze - základní 700,-Kč/rok

/ostatní v zápise ze členské schůze 9.6.2024

ČL.příspěvek na r. 2024 je  od r.2023 zvýšen na základní 700,-Kč/rok a zvýšený je stejný jako v r.2022, dle rozhodnutí výboru a potřeb (brigádní hodiny) tedy může být navýšen, podle oznámení výboru našeho spolku!

Na rok 2024 pošlete v lednu na účet spolku č.3970139701/2010 s var.symbolem 11 a uvedením vašeho jména v poznámce, abychom poznali, kdo zaplatil.

 

 

NA ROK 2022:    1.zrušen udržovací příspěvek

                             2. schválen základní členský příspěvek 500,-Kč ročně

                             splatný bezhotovostně od 1.1.2022 do 31.3.2022 nejpozději! 

                     na účet spolku č.3970139701/2010 s var.symbolem 11

                             ( Zapiště si do kalendáře!) do poznámky uveďte  základní členský příspěvek a vaše jméno,                                            případně uhraďte do pokladny Janu Holakovskému    a

                            3.  zvýšený členský příspěvek ve výši 150,-Kč za každou neodpracovanou brigádní hodinu

                               daného roku splatný do 30.11. na uvedený účet u Fio Banky a var.symbol 55 s povinností                                             odpracovat za rok nejméně 15 hodin ( pokud neodpracujete vůbec 15 hodin, uhradíte zvýšený                                       příspěvek 2250,-Kč nebo přiměřeně k počtu neodpracovaných hodin. Do poznámky uveďte                                         zvýšený členský příspěvek za rok 2022 a vaše jméno, případně uhraďte do pokladny včas Janu                                  Holakovskému (tel.723330974).

NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE STSP PÍSEK (28.2.2022)

kompletně je vystaven na střelnici včetně příloh. Zde základ

Výtisk číslo:

Počet výtisků: 3

Počet listů/stran:13

Přílohy: 3

Samostatná příloha : 1

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

 

 

Kulové střelnice Svazu technických sportů – Prácheňsko z.s..

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1 – Situační nákres kulové střelnice s vyznačením bezpečnostních prvků

Příloha č. 2 - Vzor provozního deníku

Příloha č. 3 - Vzor výstražné tabulky

Samostatná příloha č. 1 Jmenovaní správci střelnice

Obsah:

 

 1. Identifikační údaje o provozovateli střelnice strana: 3

 2. Uvedení místa střelnice, vlastnické vztahy 3

b.1. Vnější vztahy

b.2. Majetkoprávní vztahy

 

 1. Určení účelu střelnice 3

 

 1. Přístupnost veřejnosti na střelnici

 

 1. Vymezení provozování střelnice 3

 

f. Provozní doba, pravidla evidence osob 4

f.1. Provozní doba na střelnici

f.2. Pravidla evidence osob využívajících střelnici

 

g. Správce střelnice 4

g.1. Správce střelnice

g.2. Vzor označení správce střelnice

 

h. Oprávnění funkcionáři střelnice a jejich povinnosti 5 h.1. Provozovatel střelnice 5

h.2. Správce střelnice 5

h.3. Řídící střelby 5

 

i. Situační nákres střelnice 6

i.1. Situační nákres střelnice

i.2. Zařízení střelnice

 

j. Povolené zbraně a střelivo 7

j.1. Dovolené zbraně a střelivo

 

k. Povolené způsoby střelby 8

k.1. Poloha při střelbě

k.2. Vzdálenost při střelbě

 

l. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PROVOZU STŘELNICE 9

 

m. POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 10

m.1. Zranění

m.2. Požár

m.3. Jiná mimořádná situace

 

n. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 11

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 12

Úvodní ustanovení

 

Tento provozní řád střelnice je závazný pro všechny osoby, které se v průběhu střelby zdržují v jejím prostoru. Všechny osoby zdržující se v prostoru střelnice jsou povinny se seznámit s Provozním řádem střelnice /dále jen „ PŘ“/ a dodržovat jej.

 

Všichni uživatelé střelnice jsou právně odpovědni za porušení pravidel bezpečnosti střelby a PŘ.

 

 

 1. Provozovatel střelnice

 

Provozovatelem střelnice je Svaz technických sportů Prácheňsko z.s., Nádražní 1936, 397 01 Písek IČO: 00427829, /dále jen - STSP/

 

b. Místo střelnice, vlastnické vztahy

 

b.1 Vnější vztahy

 

b.1.1 Prostor kulové střelnice je na ploše pozemků číslo 328/2, 326/1, 326/2, 325, 652/4, 652/6, a 652/7 k.ú. obce Hradiště u Písku. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví výše uvedeného STSP. Celý prostor střelnice je oplocen a vstup do střelišť a ,b, c je možný z parkoviště vozidel. Střelnice je tvořena třemi samostatnými střeleckými úseky. Výstřelný směr všech střelišť je 200 stupňů. Střeliště „A“ - 25m

Střeliště „B“ - 50m

Střeliště „C“ -100m

 

souřadnice GPS jsou:

 

49 18.05627 severní šířky,

14 6. 80033 východní délky

 

b.1.2 Příjezd na střelnici je z obce Hradiště po silnici vedoucí do areálu technických sportů Písek.

 

b.1.3 Na přístupech do prostoru střelnice a ohraničujícím plotu jsou osazeny výstražné tabulky s čitelným nápisem „POZOR! NEBEZPEČNÝ PROSTOR STŘELNICE!“ /Viz – situační nákres/

 

 

b.2 Majetkoprávní vztahy

 

b.2.1 Vlastníkem pozemku viz bod b.1.

 

 

c. Druh a určení střelnice

 

c.1 Stálá, venkovní, otevřená, pro krátké, dlouhé palné zbraně, malorážky, brokovnice a historické zbraně s použitím plášťových i bezplášťových střel, s pevnou palebnou čárou a pevnou terčovou linií. Veřejná, komerční, výcviková a sportovní.

c.2 Střelnice je používaná k podnikatelským účelům.

 

c.3 Ve smyslu ČSN 39 5401 je střelnice zařazena do kategorie A, třídy 2, skupiny K, H.

 

c.4 Střelnice je rozdělena na tři samostatné úseky:

 

Střeliště „A“:pro střelbu na 25m z pevné palebné čáry

Střeliště „B“: pro střelbu na 50m z pevné palebné čáry a z plochy před bezpečnostními clonami (tj. vždy však před zástěnami, vždy pouze jeden střelec)

Střeliště „C“: pro střelbu na 100m z pevné palebné čáry a

 

c.5 Určení střelnice:

 

- výcviková a sportovní střelba individuálních osob

- střelbu pro nastřelení a ověření zbraní a střeliva

- střelbu v rámci zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu

- výcvik v rámci střelecké přípravy Ozbrojených složek /Policie ČR, Městská policie,/

 

d. Vstup na střelnici

 

d.1 Střelnice je přístupná veřejnosti.

 

e. Doba provozu střelnice

 

e.1 Provoz střelnice je stanoven na dobu od 08.00 -18.00 hodin v letním čase a od 08.00 –

16.00 hodin v zimním čase .

 

f. Pravidla evidence osob

 

f.1 Všechny střílející osoby /střelci/ jsou evidováni v Provozním deníku střelnice/dále jen „PD“/. Každý zúčastněný střelec je povinen se seznámit s PŘ střelnice a svým podpisem v PD potvrzuje, že tak učinil.

 

g. Správce střelnice

g.1 Správce střelnice

 

g.1.1 Osoby odpovědné za bezpečný prostor střelnice – ustanovení správci střelnice ve smyslu § 55 zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů vydaných k jeho provedení (dále jen „zákon o zbraních“).

Vzor označení správce střelnice

 •  

  Střelnice STSP

   

  SPRÁVCE STŘELNICE

   

  Jméno Příjmení

   

g.1.2 Označení správce střelnice je správce střelnice povinen po dobu vykonávání funkce nosit viditelně na oděvu.

 

g.1.3 Po celou dobu střeleb musí být určený “Správce střelnice“ přítomen na střelnici.

 

 

h. Povinnosti a oprávnění funkcionářů střelnice

 

h.1 Povinnosti provozovatele střelnice

 

h.1.1 Povinnosti provozovatele střelnice stanoví § 54 zákona o zbraních a střelivu č.119/2002 v platném znění.

h.1.2 Provozovatel střelnice je povinen vybavit střelnici výstražným praporem, výstražnými tabulkami a lékárničkou pro poskytnutí první pomoci, která musí být vybavena materiálem, který stanoví prováděcí předpis vyhlášky MZ č. 493/2002 Sb. Vyhláška stanovuje podmínky o posuzování zdravotní způsobilosti k vydávání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci pro provozovatele střelnice.

 

h.1.3 Provozovatel je povinen jmenovat správce střelnice.

 

h.1.4 Je povinen do 10 pracovních dnů oznámit příslušnému útvaru PČR změnu PŘ střelnice, změnu správce střelnice a změny, které mají vliv na bezpečnost provozu střelnice a ukončení provozování nebo zrušení střelnice. Je povinen oznámit ukončení nebo přerušení provozování střelnice

 

h.1.5 Je povinen zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici po celou dobu střeleb

 

 

h.2 Povinnosti správce střelnice

 

h.2.1 Správce střelnice je ze zákona osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice. Správce střelnice musí být přítomen na střelnici při každé střelecké akci. Před začátkem střelby seznámí aktivní účastníky /střelce/ s PŘ střelnice a s bezpečnostními prvky střelby a s místem uložení PŘ k prostudování.

Střelci podepisují na formuláři Provozního deníku /dále PD/, že byli seznámeni s PŘ střelnice.

 

h.2.2 Pro střelbu na všech střelištích „A“, „B“, „C“ správce střelnice určuje

/řídící střelby/,který je uvedený v PD.

 

h.2.3 Pokud uzná za vhodné, má právo ustanovit další osoby jako řídící střelby.

 

h.2.4 Povinnosti správce stanoví § 55 zákona o zbraních.

 

h.2.5 Zodpovídá za to, že střelbu povedou pouze oprávněné osoby, které jsou seznámeny s  střelnice. Před zahájením střeleb i v jejich průběhu je oprávněn provádět kontrolu zbraní a použitého střeliva.

 

h.2.6 Správci střelnice jsou podřízeny všechny osoby na střelnici a to včetně diváků a ostatních přítomných osob.

 

h.2.7 Musí vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto PŘ, zejména

takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici, zejména osobu, která je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Dále je oprávněn provést namátkovou kontrolu detekčním přístrojem na alkohol.

 

h.2.8 Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů po skončení střelby. Zodpovídá za prohlídku

prostoru po skončení střeleb tak, aby na místě nezůstalo žádné střelivo.

 

h.2.9 Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem.

 

h.2.10 V případě mimořádné události, jako je zranění střelnou zbraní okamžitě ukončí střelbu, organizuje ošetření a neprodleně informuje příslušné orgány PČR.

 

h.2.11 Kontroluje umístění bezpečnostních prvků střelnice před zahájením střelby a kontroluje umístění prostředků první pomoci.

 

h.2.12 Zpracovává denní plán střeleb na jednotlivých střelištích.

 

 

 

h.3 Povinnosti řídícího střelby

 

h.3.1 Správce střelnice může jmenovat pro řídícího střelby

 

h.3.2 V době konání závodu řídí střelbu podle pravidel střelby

 

h.3.3 Řídící střelby musí svoji kvalifikací splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na střelnici. Musí ovládat pravidla řízení střelby ze zbraní použitých na střelnici.

Musí znát zásady bezpečné manipulace se zbraní a zásady poskytnutí první pomoci.

 

h.3.4 Řídící střelby odpovídá za dodržování kázně a pořádku na střelnici dodržení podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou, v průběhu střelby a po jejím ukončení.

 

h.3.5 Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení přípravy střelby podřízeny všechny osoby na příslušném střelišti.

 

h.3.6 Řídící střelby odpovídá za bezprostřední likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou v průběhu střelby a okamžitě informuje správce střelnice.

 

h.3.7 Před zahájením střelby provede kontrolu výstražných prostředků střelnice. Provede poučení zúčastněných střelců o stříleném cvičení nebo závodu, seznámí s použitými povely a přesvědčí se o znalosti bezpečnostních pravidel.

 

h.3.8 V průběhu střeleb dbá na dodržování podmínek bezpečné střelby, použití ochranných prostředků /ochrana zraku a sluchu/ a zejména nastavení balistických prvků na střeleckých stavech. V případě jejich poškození musí zjednat jejich úpravu. Vydává pokyny k zahájení, přerušení a ukončení střeleb.

 

h.3.9 Po ukončení střeleb provádí kontrolu všech zbraní zda jsou vybity, vydá pokyn k vystřídání směny nebo oznámí správci střelnice ukončení střelby

 

h.3.10 Okamžitě zastaví střelbu v případě, že dojde k porušení pravidel bezpečnosti střelby, ke zranění, požáru nebo jiné mimořádné události.

 

h.3.11 Zabezpečí, aby další osoby /diváci, trenéři/ se nacházeli pouze v prostoru pro ně určeném.

 

h.3.12 Po ukončení střeleb organisuje úklid střelnice.

 

h.3.13 V případě, že střelnici využívají útvary Policie ČR, Armády ČR nebo Městské policie /dále jen PČR, AČR, MP/ přebírají všechny povinnosti řídícího střelby instruktoři služební přípravy útvarů.

 

 

 1. Situační nákres střelnice

 

i.1 Situační nákres střelišť „A“, „B“, „C“ je zakreslen do letecké mapy - obsahuje vyznačení směrů střelby, výstražné prostředky, cílový val a boční ochranné valy, umístění lékárny s prostředky pro poskytnutí první pomoci a ručních hasících přístrojů– viz příloha č. 1. Primární ohrožený

 

j. Zbraně a střelivo

 

 

j.1 Povolené zbraně a střelivo

 

 

Krátké palné zbraně - do ráže .50 max. výkon 1000J

Malorážky ráže - ráže .22LR a .22WMR max. výkon 560J

Dlouhé palné zbraně - do ráže 9,3x 62, max. výkon 4800J.

Brokovnice - ráže 12-28

Historické zbraně - bez omezení

 

Maximální výkon zbraní použitých na střelišti „A“ je stanoven na 1000J

Maximální výkon zbraní na střelišti „B“ je stanoven na 3600J

Maximální výkon zbraní na střelišti „C“ je stanovena na 4800J

 

Střílet je možné náboji ve standardním, továrním provedení s olověnými nebo plášťovými střelami s olověným jádrem, nebo náboji přebíjenými dle stanovených pravidel se střelami plášťovými s olověným jádrem nebo bezplášťovými. Za použité přebíjené náboje právně odpovídá střelec.

 

Použité náboje kontroluje správce střelnice nebo řídící střelby před započetím střeleb nebo v jejich průběhu.

 

Všechny zbraně použité na střelnici musí mít platnou ověřovací značku ČR nebo jinou

státem uznávanou, musí být registrovány a musí být na ně vydán průkaz zbraně.

Výjimku tvoří zbraně použité útvary PČR, AČR, MP.

 

Střílet jinými zbraněmi, než povolenými je zakázáno.

 

Je zakázané použití střeliva ve smyslu §4, odstavec b/, zákona o zbraních a střelivu číslo 119/2002 Sb., které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

 

Je zakázána střelba dávkou z automatických zbraní. Neplatí pro útvary PČR, AČR a MP.

 

Zbraně použité ke střelbě musí být:

- v řádném technickém stavu zaručujícím bezpečný provoz

- za stav zbraně a stříleného střeliva odpovídá střelec.

 

 

k. Povolené způsoby střelby

 

 

k.1 Střeliště „A“ - 25m

 

Je tvořeno 15ti střeleckými stavy, oddělené příčkami, umístěnými v přístřešku s betonovou podlahou na které je vyznačena barevně pevná palebná čára.

Střelecké stavy jsou 1 m široké a hloubka přístřešku je 6 m. Celková délka přístřešku střelišť „A“ je 24 m. V celé šířce přístřešku střelišť „A“, „B“ je bíle označena 10 cm široká pevná palebná čára. Na pevné palebné čáře jsou umístěny stolky pro odložení zbraní, optiky a potřeb střelců. Střelba je prováděna na pevné i otočné terče všech pistolových disciplín. Terčová linie je umístěna ve vzdálenosti 25m.

 

Střecha přístřešku je vyložená před palebnou čáru a je tvořena prkny a železným plechem. Boky střeliště „A“ a „B“ jsou tvořeny betonovými podélnými clonami 25 m, které oddělují střeliště „A“ od střeliště „B“ a „C“.

 

Cílové valy na všech střelištích jsou tvořeny zeminovým valem cca 14m vysokým bez zdrojů odrazu.

 

Čelní clony na střelištích „A“ a „B“ jsou vytvořeny ve vzdálenosti 5m a 10m od pevné palebné čáry z prken a dřevěných hranolů a na zadní straně clony jsou připevněny volně visící gumové pásy, které tvoří ochranu proti úniku střel s vyšší elevací.

 

Světlá výška čelních clon je 2 m od povrchu střelnice.

 

Je zakázáno použití zakázaného střeliva, které specifikuje zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v §4, písmeno b), v platném znění.

k.2 Střeliště „B“ – 50m

 

Je tvořeno 15ti střeleckými stavy, oddělené příčkami, umístěnými v přístřešku s betonovou podlahou na které je vyznačena barevně pevná palebná čára.

Střelecké stavy jsou 1 m široké a hloubka přístřešku je 6 m. Celková délka přístřešku střelišť „A“ a „B“ je 24 m. V celé šířce přístřešku střelišť „A“, „B“ je bíle označena 10 cm široká pevná palebná čára. Na pevné palebné čáře jsou umístěny stolky pro odložení zbraní, optiky a potřeb střelců.

 

Střeliště „B“ – 50m je určeno pro závody v malorážkových a puškových disciplín:

 

- malorážka - z polohy vleže, vkleče a ve stoje s využitím náměrových lišt

 

- z dlouhých sportovních zbraní pro střelbu ve všech polohách s využitím náměrových

lišt

 

- ověření a nastřelení zbraní, z poloh vleže, vsedě s využitím náměrových lišt pouze

na vzdálenost 50m

 

- z loveckých kulovnic pro nastřelení a ověření vsedě s využitím nastřelovacích stolic a náměrových lišt pouze na vzdálenost 50m

 

- z brokovnic pro účely splnění požadavků na střelbu u zkoušek způsobilosti pro vydání Zbrojního průkazu z polohy ve stoje z pevné palebné čáry umístěné 25 m před pevnou terčovou linii.

 

- pro střelbu ve stoje nesmí být terč umístěn méně nežli 150cm nad terénem.

 

Střílet je možné pouze standardními, továrními nebo přebíjenými náboji s nezvýšeným výkonem s olověnými nebo plášťovými střelami s olověným jádrem.

 

Je zakázáno použití zakázaného střeliva, které specifikuje zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v §4, písmeno b), v platném znění.

 

 

k.3 Na střelišti „“C“ - 100 m

 

Střelbu lze provádět z 6 střeleckých stavů z pevné palebné čáry na 50m a 100 m, vleže, vkleče a ve stoje na pevnou terčovou linii umístěnou před čelním záchytným valem s využíváním náměrových lišt.

 

Při střelbě ve stoje nesmí být terč umístěn méně nežli 150cm nad terénem.

 

Před palebnou čárou jsou v 5 m, 10 m a 20m vytvořeny čelní ochranné clony stejného provedení jako na střelišti „A“, jejichž světlá výška od povrchu střelnice je 2 m.

 

Ochranné clony zajišťují spolu s využíváním náměrových lišt nepřestřelnost cílového valu.

Střílet je možné standardními, továrními nebo přebíjenými náboji s nezvýšeným výkonem.

 

Nastavení náměrových lišt kontroluje správce střelnice nebo řídící střelby.

 

Je dovoleno střílet z dlouhých zbraní pro nastřelení nebo ověření nástřelu a brokovnice pro získání ZP.

 

Střelbu lze provádět vždy se standardním, továrním nebo přebíjeným střelivem s olověným jádrem a nezvýšeným výkonem.

 

Je zakázáno používat krátké zbraně na střelišti „C“.

 

Je zakázáno použití zakázaného střeliva, které specifikuje zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v §4, písmeno b), v platném znění.

 

 

l. Pravidla bezpečnosti provozu střelnice na střelištích „A“, „B“, „C“.

 

l.1.1 Se zbraní se vždy zachází tak, jako kdyby byla nabitá a připravená ke střelbě.

 

l.1.2 Každý střelec musí být seznámen s  této střelnice a svým podpisem potvrzuje znalost PŘ střelnice.

 

l.1.3 V průběhu střelby nesmí nikdo ze zúčastněných nosit další zbraň.

 

l.1.4 Střelec smí nabíjet zbraň pouze na střeleckém stanovišti na povel správce střelnice, řídícího střelby nebo instruktora střelby.

l.1.5 Střelec smí na střelnici nosit zbraň pouze ve stavu vylučujícím okamžité použití /prázdný zásobník, komora, válec revolveru/

 

l.1.6 Je zakázáno ponechávat zbraň a střelivo volně, bez dozoru.

 

l.1.7 Během střelby nesmí v prostoru střelnice probíhat jiná činnost než ta, která je podřízená správci střelnice.

 

l.1.8 Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti jsou od začátku do konce střeleb podřízeny správci střelnice.

 

l.1.9 Ze střelby musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, zejména s důrazem na osoby jevící známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

l.1.10 Střelba bude na všech střelištích A, B, C vedena výhradně do terčů umístěných na terčové linii vždy ve směru na čelní záchytný val.

 

l.1.11 Střelec musí okamžitě zastavit, střelbu, pokud dojde k požáru, zranění, porušení bezpečnostních pravidel nebo jiné mimořádné události na střelnici.

 

l.1.12 Při selhání náboje, pokud to umožňuje konstrukce zbraně, může střelec ránu opakovat. Pokud nedojde opětovně k výstřelu, drží zbraň ve směru do bezpečného prostoru ještě aspoň 30 sekund. Do té doby je zakázáno otevírat závěr a jinak manipulovat se zbraní.

 

l.1.13Závadu“ při selhání náboje nebo zbraně ohlašuje správci střelnice nebo řídícímu střelby, který rozhodne o dalším postupu.

 

l.1.14 Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň směřovala ústím do výstřelného směru

 

l.1.15 Střelba smí probíhat současně na všech střelištích, ale vždy jen s účastí správce střelnice nebo určeným řídícím střelby viz bod h.2.2.

 

l.1.16 Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je zakázáno střílet do jiných předmětů.

 

l.1.17 Po ohlášení ukončení střelby, musí střelec zbraň vybít a odložit tak, aby bylo vizuálně zřejmé, že je střelba ukončena. To znamená – závěr v zadní poloze, vyjmutý zásobník, u revolverů vyklopený a prázdný válec, u jednoranných zbraní sklopená a prázdná hlaveň nebo závěr v zadní poloze.

Řídící střelby provádí po ukončení střelby kontrolu odložených zbraní a řídí výměnu směny střelců na palebné čáře.

 

l.1.18 Lékárna s prostředky pro poskytnutí první pomoci je u správce střelnice.

 

l.1.19 Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O stavu snížené viditelnosti rozhoduje správce střelnice.

 

l.1.20 Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.

 

l.1.21 Do výstřelného prostoru a k terčům se smí pouze na pokyn řídícího střelby, a to až poté, kdy byl vydán povel k zastavení palby, zbraně jsou odloženy a zkontrolovány. Potom je vydán povel „K terčům“.

 

l.1.22 Střelci musí používat ochranné prostředky zraku a sluchu tak, jak

stanovuje střelecký řád

 

Stanovené ohrožené prostory předpokládají provádění střelby při přísném

Dodržování pravidel střelby a pravidel se zacházením se zbraní a střelivem.

Neberou v úvahu nekázeň a chyby při zamíření, manipulaci a při záměně zbraní

a střeliva!!!

 

l.2 Zakázané způsoby střelby

 

Na střelnici je zakázána střelba:

- v případě, že nejsou splněny podmínky bezpečné střelby

- na jiné předměty než standardní papírové, plastové terče nebo terčové situace schválené správcem střelnice

- je zakázáno použití kovových terčů a jiných předmětů, které nemají charakter terčů

 

m. Postup při vzniku mimořádných událostí

 

Bezprostřední likvidaci následku mimořádné události řeší správce střelnice.

 

Vybraná telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor 150

Zdravotní záchranná služba 155

Policie ČR 158

 

 

m.1 Úraz

 

 

V případě zranění osoby, správce střelnice okamžitě zastaví a ukončí střelbu na všech střelištích, organizuje poskytnutí první pomoci případně přivolá zdravotnickou Záchranou službu.

 

Zajistí „STOP STAV“, to znamená, že zamezí odchod všech osob ze střeliště kde došlo ke zranění a provede zajištění použitých zbraní a střeliva proti manipulaci. Do příjezdu PČR vypracuje náčrtek postavení střelců a zraněných.

 

V případě zranění střelnou zbraní správce střelnice postupuje podle předchozího ustanovení a neprodleně oznámí událost útvaru policie ČR.

 

m.2 Požár

 

V případě vzniku požáru správce střelnice ihned zastaví a ukončí střelbu.

Vyhlásí požární poplach a podle rozsahu požáru přivolá hasičský záchranný sbor.

Organizuje hašení za pomoci všech přítomných osob, z hasebními přístroji, které se nacházejí na střelnici.

Po příjezdu hasičského záchranného sboru se řídí pokyny velitele zásahu.

 

m.3 Jiná mimořádná situace

 

Při vzniku jiné mimořádné situace správce střelnice postupuje vždy tak, aby šetřil zdraví a životy přítomných a hmotný majetek.

Provoz střelnice vyžaduje údržbu a to zejména gumových pásů zabraňujících opuštění střel a rozložených komponentů střel z cílového záchytného valu /zařízení/. Provozovatel je povinen po skončení akce zajistit prohlídku prostoru po skončení střelby tak, aby záchytné pásy zaručovaly bezpečnost střelců.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

 

Provozní řád střelnice byl schválen provozovatelem střelnice a je závazný pro všechny osoby přítomné na střelnici v průběhu střelby.

 

V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje v plném rozsahu o dalším postupu správce střelnice.

 

Provozní řád je pořízen ve 3 výtiscích.

Výtisk č. 1 – Příslušný útvar PČR

Výtisk č. 2 – provozovatel střelnice

 

 

Ověřuji dle § 52 odst. 4 písm. b) zákona o zbraních, že tento PŘ střelnice STSP Písek z.s. odpovídá z balistického hlediska za výše uvedených podmínek skutečným poměrům v prostoru a tudíž i požadavkům na bezpečné provádění střelby.

 

Znalecký posudek provozního řádu střelnice jsem provedl jako znalec jmenovaný krajským soudem Praha pod číslem jednacím 1308/90 pro obor - výbušniny a střelivo, specializace balistika.

Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 11/21/Z a pod tímto číslem je také účtován.

……………………………………………. Otisk kulatého razítka

V Příbrami dne 10.12.2021

 

 

NA ROK 2021:    500,-Kč (  stejný u příspěvků jako v minulém roce )

NA ROK 2020:    500,-Kč (aktivní členové s využitím střelnice),

NA ROK 2019:    500,-Kč (aktivní členové s využitím střelnice),

JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE 1000,-KČ (jen noví členové)

UDRŽOVACÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:  250,- Kč ( jen pasivní členové bez využívání střelnice k tréninkům ) zrušen od 1.1. 2022

Pokud chcete střílet v našem spolku, je nutné vzít v úvahu platnou legislativu a pravidla, jenž jsou závazná na všech střelnicích v ČR. Nekázeň netolerujeme. Pokud zbrojní průkaz nevlastníte, uvádíme zde jen základní informace pro jeho získání. Je to stejné, jako když si děláte třeba řidičský průkaz a chcete pak jezdit dobře bez nehody autem... Prostě se musíte pod dohledem odborníka dobře nejprve připravit, abyste neohrožovali druhé nebo dokonce sebe a teprve pak je předpoklad, že zkoušku na příslušném správním oddělení můžete úspěšně vykonat.

Všeobecné podmínky a postup pro získání ZP pro fyzickou osobu, která se zodpovědně předem seznámí 

s platnou legislativou a zajistí si nejlépe i praktickou přípravu u oprávněných osob:


- podat "Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti "(ZOZ) na příslušném Správním odd. PolicieČR (formuláře jsou k dispozici na místě nebo na webových stránkách MV)
- na základě této přihlášky Vás policie písemně vyrozumí, kdy a kde budete zkoušky dělat (cena zkoušky je 1300,-Kč) - zkouška - teoretická a praktická část
- potvrzení od lékaře (platí pouze 3 měsíce od vydání)
- žádost o zbrojní průkaz Vámi vybraných kategorií - dle zkoušky
- cca do měsíce vydání ZP (za každou kategorii nyní kolek 700 Kč, legislativa může měnit...)

 

odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-zbrojni-prukaz-pro-fyzickou-osobu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

Nezapomeňte na zákon č.40/2009 Sb. Trestní zákoník

zvláště tyto paragrafy...

 

§ 28

Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§ 29

Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

.

.

§ 279

Nedovolené ozbrojování

(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán,

kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo

kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.

(3) Kdo bez povolení

a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo

b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

z webu epravo.cz :

https://www.epravo.cz/top/clanky/krajni-nouze-v-trestnim-pravu-98189.html